آدرس: استان کرمان – شهرستان ارزوئیه – وکیل آباد – شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد

کد پستی: 7858176768

تلفن: 03442487352

فکس:03442487354

وبسایت: www.agriebrahimabad.ir

ایمیل: ebrahimabad@agriholding.ir